Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng A. x 4 + 4x 2 – 5 = (x 2 + 5)(x – 1)(x + 1) B. x 2 + 5x + 4 = (x 2 – 5)(x – 1)(x + 1) C. x 2 – 9x + 8 = (x 2 + 5)(x 2 + 1) D. x 2 + x – 6 = (x 2 – 5)(x + 1)

Chọn câu đúng

A. x4 + 4x2 – 5 = (x2 + 5)(x – 1)(x + 1)

B. x2 + 5x + 4 = (x2 – 5)(x – 1)(x + 1)

C. x2 – 9x + 8 = (x2 + 5)(x2 + 1)         

D. x2 + x – 6 = (x2 – 5)(x + 1)

  1. x4 + 4x2 – 5 = (x2 + 5)(x – 1)(x + 1)

  2. x2 + 5x + 4 = (x2 – 5)(x – 1)(x + 1)

  3.  x2 – 9x + 8 = (x2 + 5)(x2 + 1)         

  4. x2 + x – 6 = (x2 – 5)(x + 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có +) x 4 + 4x 2 – 5 = x 4 – x 2 + 5x 2 – 5 = x 2 (x 2 – 1) + 5(x 2 – 1) = (x 2 + 5)(x 2 – 1) = (x 2 + 5)(x – 1)(x + 1) nên A đúng +) x 2 + 5x + 4 = x 2 + x + 4x + 4 = x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 4)(x + 1) nên B sai +) x 2 – 9x + 8 = x 2 – x – 8x + 8 = x(x – 1) – 8(x – 1) = (x – 1)(x – 8) nên C sai +) x 2 + x – 6 = x 2 – 2x + 3x – 6 = x(x – 2) + 3(x – 2) = (x – 2)(x + 3) nên D sai Đáp án cần chọn là: A. x 4 + 4x 2 – 5 = (x 2 + 5)(x – 1)(x + 1)

Lời giải

Ta có

+) x4 + 4x2 – 5 = x4 – x2 + 5x2 – 5 = x2(x2 – 1) + 5(x2 – 1) = (x2 + 5)(x2 – 1)

= (x2 + 5)(x – 1)(x + 1) nên A đúng

+) x2 + 5x + 4 = x2 + x + 4x + 4 = x(x + 1) + 4(x + 1) = (x + 4)(x + 1) nên B sai

+) x2 – 9x + 8 = x2 – x – 8x + 8 = x(x – 1) – 8(x – 1) = (x – 1)(x – 8) nên C sai

+) x2 + x – 6 = x2 – 2x + 3x – 6 = x(x – 2) + 3(x – 2) = (x – 2)(x + 3) nên D sai

Đáp án cần chọn là: A. x4 + 4x2 – 5 = (x2 + 5)(x – 1)(x + 1)

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức P = ( x x + 1 ​ + x 2 − x 2 + x − x 2 ​ ) : ( x − 1 1 ​ − x 3 − 1 x 2 ​ ) Rút gọn P

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG