Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng. A. (x 2 – 1)(x 2 + 2x) = x 4 – x 3 – 2x B. (x 2 – 1)(x 2 + 2x) = x 4 – x 2 – 2x C. (x 2 – 1)(x 2 + 2x) = x 4 + 2x 3 – x 2 – 2x D. (x 2 – 1)(x 2 + 2x) = x 4 + 2x 3 – 2x

Chọn câu đúng.

A. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x3 – 2x

B. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x2 – 2x

C. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – x2 – 2x

D. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – 2x

  1.  (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x3 – 2x 

  2.  (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x2 – 2x 

  3. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – x2 – 2x 

  4. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – 2x 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: (x 2 – 1)(x 2 + 2x) = x 2 .x 2 + x 2 .2x – 1.x 2 – 1.2x = x 4 + 2x 3 – x 2 – 2x Đáp án cần chọn là: C. (x 2 – 1)(x 2 + 2x) = x 4 + 2x 3 – x 2 – 2x

Lời giải

Ta có: (x2 – 1)(x2 + 2x) = x2.x2 + x2.2x – 1.x2 – 1.2x

                                      = x4 + 2x3 – x2 – 2x

Đáp án cần chọn là: C. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – x2 – 2x 

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức ( 2 − x ) 2 được kết quả bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG