Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng A. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = (x + 1) 5 B. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = (x + 1) 6 C. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = (x + 1) 4 (x – 1) D. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = (x + 1) 4 (x + 2)

Chọn câu đúng

A. x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)5

B. x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)6

C. x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)4(x – 1)

D. x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)4(x + 2)

  1.  x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)5

  2.  x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)6

  3.  x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)4(x – 1)

  4. x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)4(x + 2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + (x + 1) 2 (x + 1) = x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + (x + 1) 3 = x(x + 1) 4 + (x + 1) 3 (x + 1) = x(x + 1) 4 + (x + 1) 4 = (x + 1) 5 Đáp án cần chọn là: A. x(x + 1) 4 + x(x + 1) 3 + x(x + 1) 2 + (x + 1) 2 = (x + 1) 5

Lời giải

Ta có

x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2

= x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + (x + 1)2(x + 1)

= x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + (x + 1)3

= x(x + 1)4 + (x + 1)3(x + 1)

= x(x + 1)4 + (x + 1)4

= (x + 1)5

Đáp án cần chọn là: A.  x(x + 1)4 + x(x + 1)3 + x(x + 1)2 + (x + 1)2 = (x + 1)5

1

Câu hỏi tương tự

Cho các phương trình (x + 2) 3 + (x – 3) 3 = 0 (1) ; (x 2 + x – 1) 2 + 4x 2 + 4x = 0 (2). Chọn câu đúng A. Phương trình (1) có hai nghiệm, phương trình (2) vô nghiệm B. Phương trình (1) có 1 ngh...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG