Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng. A. (A – B)(A + B) = A 2 + 2AB + B 2 B. (A + B)(A – B) = A 2 – B 2 C. (A + B)(A – B) = A 2 – 2AB + B 2 D. (A + B)(A – B) = A 2 + B 2

Chọn câu đúng.

A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2

B. (A + B)(A – B) = A2 – B2

C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2

D. (A + B)(A – B) = A2 + B

  1. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B

  2. (A + B)(A – B) = A2 – B

  3. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B

  4. (A + B)(A – B) = A2 + B

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có A 2 – B 2 = (A – B)(A + B) Đáp án cần chọn là: B. (A + B)(A – B) = A 2 – B 2

Lời giải

Ta có A2 – B2 = (A – B)(A + B)

Đáp án cần chọn là: B. (A + B)(A – B) = A2 – B2

1

Câu hỏi tương tự

Tìm GTNN của biểu thức:A= x 2 + y 2 + z 2 -yz -4x -3y + 2027

52

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG