Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng. A. (A + B) 3 = A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3 B. (A - B) 3 = A 3 - 3A 2 B - 3AB 2 - B 3 C. (A + B) 3 = A 3 + B 3 D. (A - B) 3 = A 3 - B 3

Chọn câu đúng.

A. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

B. (A - B)3 = A3 - 3A2B - 3AB2 - B3

C. (A + B)3 = A3 + B3                        

D. (A - B)3 = A3 - B

  1. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B

  2. (A - B)3 = A3 - 3A2B - 3AB2 - B

  3. (A + B)3 = A3 + B3         

  4. (A - B)3 = A3 - B

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (A + B) 3 = A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3 nên phương án C sai, A đúng. (A - B) 3 = A 3 - 3A 2 B + 3AB 2 - B 3 nên phương án B sai, D sai. Đáp án cần chọn là: A. (A + B) 3 = A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3

Lời giải

Ta có (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 nên phương án C sai, A đúng.

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3 nên phương án B sai, D sai.

Đáp án cần chọn là: A. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a) ( x + 3 )( x 2 − 3x + 9 ) − x( x − 2 ) 2 = 27

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG