Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng. A. 8 + 12y + 6y 2 + y 3 = (8 + y 3 ) B. a 3 + 3a 2 + 3a + 1 = (a + 1) 3 C. (2x – y) 3 = 2x 3 – 6x 2 y + 6xy – y 3 D. (3a + 1) 3 = 3a 3 + 9a 2 + 3a + 1

Chọn câu đúng.

A. 8 + 12y + 6y2 + y3 = (8 + y3)         

B. a3 + 3a2 + 3a + 1 = (a + 1)3

C. (2x – y)3 = 2x3 – 6x2y + 6xy – y3   

D. (3a + 1)3 = 3a3 + 9a2 + 3a + 1

  1. 8 + 12y + 6y2 + y3 = (8 + y3)         

  2. a3 + 3a2 + 3a + 1 = (a + 1)3

  3.  (2x – y)3 = 2x3 – 6x2y + 6xy – y3   

  4. (3a + 1)3 = 3a3 + 9a2 + 3a + 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 8 + 12y + 6y 2 + y 3 = 2 3 + 3.2 2 y + 3.2.y 2 + y 3 = (2 + y) 3 ≠ (8 + y 3 ) nên A sai + Xét (2x – y) 3 = (2x 3 – 3(2x) 2 .y + 3.2x.y 2 – y 3 = 8x 3 – 12x 2 y + 6xy – y 3 ≠ 2x 3 – 6x 2 y + 6xy – y 3 nên C sai + Xét (3a + 1) 3 = (3a) 3 + 3.(3a) 2 .1 + 3.3a.1 2 + 1 = 27a 3 + 27a 2 + 9a + 1 ≠ 3a 3 + 9a 2 + 3a + 1 nên D sai + Xét a 3 + 3a 2 + 3a + 1 = (a + 1) 3 nên B đúng Đáp án cần chọn là: B. a 3 + 3a 2 + 3a + 1 = (a + 1) 3

Lời giải

Ta có 8 + 12y + 6y2 + y3 = 23 + 3.22y + 3.2.y2 + y3 = (2 + y)3 ≠ (8 + y3) nên A sai

+ Xét (2x – y)3 = (2x3 – 3(2x)2.y + 3.2x.y2 – y3

= 8x3 – 12x2y + 6xy – y3 ≠ 2x3 – 6x2y + 6xy – y3 nên C sai

+ Xét (3a + 1)3 = (3a)3 + 3.(3a)2.1 + 3.3a.12 + 1

                   = 27a3 + 27a2 + 9a + 1 ≠ 3a3 + 9a2 + 3a + 1 nên D sai

+ Xét a3 + 3a2 + 3a + 1 = (a + 1)3 nên B đúng

Đáp án cần chọn là: B. a3 + 3a2 + 3a + 1 = (a + 1)3

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu sai. A. (-b – a) 3 = -a 3 – 3ab(a + b) – b 3 B. (c – d) 3 = c 3 – d 3 + 3cd(d – c) C. (y – 2) 3 = y 3 – 8 – 6y(y + 2) D. (y – 1) 3 = y 3 – 1- 3y(y – 1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG