Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng. A. (5x – 4) 2 – 49x 2 = -8(3x + 1)(x + 2) B. (5x – 4) 2 – 49x 2 = (3x – 1)(x + 2) C. (5x – 4) 2 – 49x 2 = -8(3x - 1)(x - 2) D. (5x – 4) 2 – 49x 2 = -8(3x - 1)(x + 2)

Chọn câu đúng.

A. (5x – 4)2 – 49x2 = -8(3x + 1)(x + 2)

B. (5x – 4)2 – 49x2 = (3x – 1)(x + 2)

C. (5x – 4)2 – 49x2 = -8(3x - 1)(x - 2) 

D. (5x – 4)2 – 49x2 = -8(3x - 1)(x + 2)

  1. (5x – 4)2 – 49x2 = -8(3x + 1)(x + 2)

  2. (5x – 4)2 – 49x2 = (3x – 1)(x + 2)

  3. (5x – 4)2 – 49x2 = -8(3x - 1)(x - 2) 

  4. (5x – 4)2 – 49x2 = -8(3x - 1)(x + 2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (5x – 4) 2 – 49x 2 = (5x – 4) 2 – (7x) 2 = (5x – 4 + 7x)(5x – 4 – 7x) = (12x – 4)(-2x – 4) = 4.(3x – 1).(-2)(x + 2) = -8(3x – 1)(x + 2) Đáp án cần chọn là: D. (5x – 4) 2 – 49x 2 = -8(3x - 1)(x + 2)

Lời giải

Ta có (5x – 4)2 – 49x2 = (5x – 4)2 – (7x)2

          = (5x – 4 + 7x)(5x – 4 – 7x)

          = (12x – 4)(-2x – 4) = 4.(3x – 1).(-2)(x + 2)

          = -8(3x – 1)(x + 2)

Đáp án cần chọn là: D. (5x – 4)2 – 49x2 = -8(3x - 1)(x + 2)

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: N = x 2 y + xy 2 + x 2 z + xz 2 + y 2 z + yz 2 + 2xyz

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG