Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng A. 4 – (a + b) 2 = (2 + a + b)(2 – a + b) B. 4 – (a + b) 2 = (4 + a + b)(4 – a – b) C. 4 – (a + b) 2 = (2 + a – b)(2 – a + b) D. 4 – (a + b) 2 = (2 + a + b)(2 – a – b)

Chọn câu đúng

A. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a + b)

B. 4 – (a + b)2 = (4 + a + b)(4 – a – b)

C. 4 – (a + b)2 = (2 + a – b)(2 – a + b)

D. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a – b) 

  1. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a + b) 

  2. 4 – (a + b)2 = (4 + a + b)(4 – a – b) 

  3. 4 – (a + b)2 = (2 + a – b)(2 – a + b) 

  4. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a – b)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 4 – (a + b) 2 = 2 2 – (a + b) 2 = (2 + a + b)[2 – (a + b)] = (2 + a + b)(2 – a – b) Đáp án cần chọn là: D. 4 – (a + b) 2 = (2 + a + b)(2 – a – b)

Lời giải

Ta có 4 – (a + b)2 = 22 – (a + b)2 = (2 + a + b)[2 – (a + b)]

                                                = (2 + a + b)(2 – a – b)

Đáp án cần chọn là: D. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a – b)

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức A = ( x 3 + y 3 ) − ( x 2 + y 2 ) + 4 x y , với x + y = 2 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG