Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng. A. (2x – 1)(3x 2 -7x + 5) = 6x 3 – 17x 2 + 17x – 1 B. (2x – 1)(3x 2 -7x + 5) = 6x 3 – 4x 2 + 4x – 5 C. (2x – 1)(3x 2 -7x + 5) = 6x 3 – 17x 2 + 10x – 5 D. (2x – 1)(3x 2 -7x + 5) = 6x 3 – 17x 2 + 17x – 5

Chọn câu đúng.

A. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 17x – 1

B. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 4x2 + 4x – 5

C. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 10x – 5

D. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 17x – 5

  1. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 17x – 1 

  2. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 4x2 + 4x – 5 

  3. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 10x – 5 

  4. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 17x – 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (2x – 1)(3x 2 -7x + 5) = 2x.3x 2 + 2x.(-7x) + 2x.5 – 3x 2 – (-7x) – 1.5 = 6x 3 – 14x 2 + 10x – 3x 2 + 7x – 5 = 6x 3 – 17x 2 + 17x – 5 Đáp án cần chọn là: D. (2x – 1)(3x 2 -7x + 5) = 6x 3 – 17x 2 + 17x – 5

Lời giải

Ta có (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 2x.3x2 + 2x.(-7x) + 2x.5 – 3x2 – (-7x) – 1.5

                                      = 6x3 – 14x2 + 10x – 3x2 + 7x – 5

                                      = 6x3 – 17x2 + 17x – 5

Đáp án cần chọn là: D. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 17x – 5 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức M = x 2 ( 3 x − 2 ) + x ( − 3 x 2 + 1 ) .Hãy chọn câu đúng:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG