Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn câu đúng .

Chọn câu đúng.

R. Roboteacher114

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 − ( a + b ) 2 = ( 2 + a + b ) ( 2 − a − b )

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x x 2 − x + 1

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG