Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu nào sai?

Câu nào sai?

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A . x 3 − 6 x 2 + 16 = x 3 − 2 x 2 − 4 x 2 + 16 = x 2 ( x − 2 ) − 4 ( x 2 − 4 ) = x 2 ( x − 2 ) − 4 ( x − 2 ) ( x + 2 ) = ( x − 2 ) ( x 2 − 4 x − 8 ) B . x 3 + 3 x + 4 = x 3 + 1 + 3 x + 3 = ( x + 1 ) ( x 2 − x + 1 ) + 3 ( x + 1 ) = ( x + 1 ) ( x 2 − x + 1 + 3 ) = ( x + 1 ) ( x 2 − x + 4 ) C . ( x 4 − y 4 ) : ( x 2 + y 2 ) = ( x 2 + y 2 ) ( x 2 − y 2 ) : ( x 2 + y 2 ) = x 2 − y 2 D . ( x 3 − 1 ) : ( x − 1 ) = ( x − 1 ) ( x 2 + x + 1 ) : ( x − 1 ) = x 2 + x + 1

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 b. x 4 – 5x 2 + 4 c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG