Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu 21: Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình { ∣ x − 1 ∣ ≤ 2 x 2 − ( 2 m + 1 ) x + 2 m ≤ 0 ​ có nghiệm

Câu 21: Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình có nghiệm

  1. m < 1

  2. Mọi giá trị m

R. Roboteacher66

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ ∣ x − 1 ∣ ≤ 2 x 2 − ( 2 m + 1 ) x + 2 m ≤ 0 ​ ⇔ { − 2 ≤ x − 1 ≤ 2 ⇔ − 1 ≤ x ≤ 3 x 2 − ( 2 m + 1 ) x + 2 m ≤ 0 ( 1 ) ​ (1) có △ = ( 2 m + 1 ) 2 − 8 m = 4 m 2 − 4 m + 1 = ( 2 m − 1 ) 2 ≥ 0 ; ∀ m ⇒ { x 1 ​ = 2 2 m + 1 + 2 m − 1 ​ = 2 m x 2 ​ = 2 2 m + 1 − 2 m + 1 ​ = 1 ​ =&gt; Mọi giá trị m

(1) có

=> Mọi giá trị m

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của a để bất phương trình: ( x − 3 a ) ( x − a − 3 ) &lt; 0 đúng với mọi 1 ≤ x ≤ 3 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG