Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu 2: Tìm điều kiện tham số m để 2 x 2 − 3 x + 4 3 x 2 − 2 x − m ​ ≥ 1 ; ∀ x ∈ [ − 2 ; 2 ]

Câu 2: Tìm điều kiện tham số m để

R. Roboteacher66

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 x 2 − 3 x + 4 > 0 ; ∀ x ∈ [ − 2 ; 2 ] ⇒ 3 x 2 − 2 x − m ≥ 2 x 2 − 3 x + 4 ⇔ x 2 + x − 4 ≥ m Khảo sát hàm số x 2 + x − 4 ; ∀ x ∈ [ − 2 ; 2 ] Để x 2 + x − 4 ≥ m t h ı ˋ m ≤ [ − 2 ; 2 ] min ​ = − 4 17 ​

Khảo sát hàm số

Để

1

Câu hỏi tương tự

Biết tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 3 x − 4 ≤ 0 là [ a ; b ] . Tính giá trị S = 2 a + b

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG