Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu 15: Tập xác định của hàm số y = lo g 9 ​ x + 1 2 x ​ − 2 1 ​ ​ 1 ​ là:

Câu 15: Tập xác định của hàm số là:
 

  1. x<-3

  2. 0<x<3

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định:

Điều kiện xác định:

left curly bracket table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator 2 straight x over denominator straight x plus 1 end fraction greater than 0 end cell row cell log subscript 9 invisible function application fraction numerator 2 straight x over denominator straight x plus 1 end fraction minus 1 half greater than 0 end cell end table not stretchy left right double arrow left curly bracket table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator 2 straight x over denominator straight x plus 1 end fraction greater than 0 end cell row cell log subscript comma invisible function application fraction numerator 2 straight x over denominator straight x plus 1 end fraction greater than log subscript comma invisible function application 3 end cell end table not stretchy left right double arrow left curly bracket table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator 2 straight x over denominator straight x plus 1 end fraction greater than 0 end cell row cell fraction numerator 2 straight x over denominator straight x plus 1 end fraction greater than 3 end cell end table not stretchy left right double arrow fraction numerator 2 straight x over denominator straight x plus 1 end fraction greater than 3

not stretchy left right double arrow fraction numerator negative x minus 3 over denominator x plus 1 end fraction greater than 0 not stretchy left right double arrow negative 3 less than x less than negative 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số y = lo g 2017 ​ ( 9 − x 2 ) + ( 2 x − 3 ) − 2018

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG