Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Câu 13: Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số y = x 2 + 10 ​ 2 ​ − x 2 − m x + m + 3 ​ luôn xác định trên R

Câu 13: Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số luôn xác định trên R

  1. 2

  2. 9

  3. 10

  4. 6

R. Roboteacher66

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 − m x + m + 3 ≥ 0 ⇔ △ ≤ 0 ⇔ m 2 − 4 m − 12 ≤ 0 ⇔ − 2 ≤ m ≤ 6 => Có 9 giá trị m

=> Có 9 giá trị m

1

Câu hỏi tương tự

Biết tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 3 x − 4 ≤ 0 là [ a ; b ] . Tính giá trị S = 2 a + b

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG