Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y = x + 3 m x + 2 ​ đồng biến trên ( − ∞ ; − 6 )

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số  đồng biến trên 
 

  1. 1

  2. 3

  3. 0

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Hàm số y = g ( x ) f ( x ) ​ đồng biến trên ( a ; b ) ⇔ y ′ > 0∀ x ∈ ( a ; b ) Cách giải: Điều kiện: x  ≡ − 3 m Ta có y ′ = ( x + 3 m ) 2 3 m − 2 ​ Hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; − 6 ) ⇔ { y ′ > 0∀ x ∈ ( − ∞ ; − 6 ) − 3 m  ≡ ( − ∞ ; − 6 ) ​ ⇔ { 3 m − 2 > 0 − 3 m ≥ − 6 ​ ⇔ { m > 3 2 ​ m ≤ 2 ​ ⇔ 3 2 ​ < m < 2 Kết hợp điều kiện m ∈ Z ⇒ m ∈ { 1 ; 2 }

Đáp án D

Hàm số 

đồng biến trên 

Cách giải:

Điều kiện: 

Ta có  

Hàm số đồng biến trên  

Kết hợp điều kiện 
 

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm của phương trình 2 2 x 2 − 7 x + 5 = 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG