Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có tất cả bao nhiêu biển số xe dạng 99 X − ab c d e trong đó X là một kí tự trong 26 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng anh; a, b, c, d, e tương ứng là các kí tự số trong các chữ số từ 0 đến 9?

Có tất cả bao nhiêu biển số xe dạng  trong đó X là một kí tự trong 26 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng anh; a, b, c, d, e tương ứng là các kí tự số trong các chữ số từ 0 đến 9?

R. Roboteacher101

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

X có 26 cách chọn Phần đuôi ab c d e có 5 vị trí, mỗi vị trí có 10 cách chọn trong tập hợp các chữ số từ 0 đến 9 ⇒ 1 0 5 cách Vậy số biển số xe được lập là: 26.1 0 5 = 2600000 biển số

X có 26 cách chọn 

Phần đuôi  có 5 vị trí, mỗi vị trí có 10 cách chọn trong tập hợp các chữ số từ 0 đến 9  cách

Vậy số biển số xe được lập là:  biển số

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: A n 1 ​ + C n 2 ​ = n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG