Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua trục tạo thành một tam giác ABC đều có cạnh bằng a, biết B, C thuộc đường tròn đáy. Thể tích của khối nón là:

Cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua trục tạo thành một tam giác ABC đều có cạnh bằng a, biết B, C thuộc đường tròn đáy. Thể tích của khối nón là:

  1. a cubed straight pi square root of 3 

  2. fraction numerator 2 square root of 3 πa cubed over denominator 9 end fraction 

  3. fraction numerator a cubed straight pi square root of 3 over denominator 24 end fraction 

  4. fraction numerator 3 a cubed straight pi over denominator 8 end fraction 

L. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C . Bán kính đáy khối nón là . Chiều cao khối nón là (chính là chiều cao của tam giác đều cạnh a) Suy ra, thể tích của khối nón là:

Đáp án Cfraction numerator a cubed straight pi square root of 3 over denominator 24 end fraction

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

Bán kính đáy khối nón là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4).

Chiều cao khối nón là Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4) 

(chính là chiều cao của tam giác đều cạnh a)

Suy ra, thể tích của khối nón là:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 4)

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y= − x 2 + 2 x ,y=0 quay xung quanh trục Ox. Thề tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG