Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cắt khối lập phương ABCD.A'B'C'D' bởi mặt phẳng (P) chứa đường thẳng A'C và mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng BD' ta được m khối đa diện. Tìm giá trị nhỏ nhất (m min )của m .

Cắt khối lập phương ABCD.A'B'C'D' bởi mặt phẳng (P) chứa đường thẳng A'C và mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng BD' ta được m khối đa diện. Tìm giá trị nhỏ nhất (mmin )của m.

  1. mmin= 6

  2. mmin= 2

  3. mmin= 8

  4. mmin= 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.m min = 2 Mặt phẳng (P) và (Q) chắc chắn cắt khối lập phương thành ít nhất 2 khối đa diện. Khi mặt phẳng (P) (Q) (ABC'D')thì khối lập phương được chia thành hai khối đa diện. Vậy m min .= 2

ĐÁP ÁN B. mmin= 2 

 Mặt phẳng (P) và (Q) chắc chắn cắt khối lập phương thành ít nhất 2 khối đa diện. 

Khi mặt phẳng (P)identical to(Q)identical to(ABC'D') thì khối lập phương được chia thành hai khối đa diện.

Vậy mmin.= 2

1

Câu hỏi tương tự

Bác An có mảnh ruộng hình Elip có độ dài trục lớn bằng 100m, độ dài trục bé bằng 80m. Với chủ trương xây dựng kinh tế nông thôn mới, bác định chuyển đổi canh tác bằng cách đào một cái ao hình Elip ở c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG