Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có sáu nhà khoa học viêt thư trao đổi với nhau (mỗi người viết thư cho năm người kia) vềmột trong hai đềtài : bảo vệ môi trường và chương trình dân số. Chứng minh rằng có ít nhất ba nhà khoa học trao đổi vềcùng một đề tài.

Có sáu nhà khoa học viêt thư trao đổi với nhau (mỗi người viết thư cho năm người kia) về một trong hai đề tài : bảo vệ môi trường và chương trình dân số. Chứng minh rằng có ít nhất ba nhà khoa học trao đổi về cùng một đề tài.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi sáu nhà khoa học là A,B,C,D,E,F. Nhà khoa học A viết thư trao đổi với năm nhà khoa học còn lại về hai đề tài, có 5=2.2+1 nên theo nguyên lí Dirichlet tồn tại ít nhất ba nhà khoa học (chẳng hạn là B,C,D ) được nhà khoa học A trao đổi về cùng một đề tài (chẳng hạn đề tài mới trường). Giữa banhà khoa học B,C,D nếu có hai người nào cùng trao đổi về đề tài mới trường (chẳng hạn là B,C ) thì ta chọn được A,B,C trao đổi về cùng một đề tài. Nếu trong ba nhà khoa học B,C,D màhai người bất kìkhông trao đổi vềđềtài môi trường thì họ (từng cập) trao đổi với nhau vềđềtài dân số, ta chọn được B,C,D trao đổi vềcùng một đềtài.

Gọi sáu nhà khoa học là A,B,C,D,E,F.

Nhà khoa học A viết thư trao đổi với năm nhà khoa học còn lại về hai đề tài, có 5=2.2+1 nên theo nguyên lí Dirichlet tồn tại ít nhất ba nhà khoa học (chẳng hạn là B,C,D ) được nhà khoa học A trao đổi về cùng một đề tài (chẳng hạn đề tài mới trường).

Giữa ba nhà khoa học B,C,D nếu có hai người nào cùng trao đổi về đề tài mới trường (chẳng hạn là B,C ) thì ta chọn được A,B,C trao đổi về cùng một đề tài.

Nếu trong ba nhà khoa học B,C,D mà hai người bất kì không trao đổi về đề tài môi trường thì họ (từng cập) trao đổi với nhau về đề tài dân số, ta chọn được B, C, D trao đổi về cùng một đề tài.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b là hai số nguyên và đặt P ( x ) = a x 3 + b x . Với mỗi số nguyên n, ta gọi (a, b) là một cặp n tốt, nếu từ n ∣ P ( m ) − P ( k ) , ta suy ra n ∣ m − k , với mọi m, k nguyên. Ta nói rằng cặp ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG