Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cặp số ( 1 ; − 1 ) là nghiệm của bất phương trình:

Cặp số  là nghiệm của bất phương trình:

  1. -x-3y-1<0

  2. x+y-2>0

  3. -x-y<0

  4. x+4y<1

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thay cặp số ( 1 ; − 1 ) vào bất phương trìnhx+4y&lt;1 ta được 1+ 4 × ( − 1 )&lt;1 =&gt; -3&lt;1

Thay cặp số  vào bất phương trình x+4y<1 ta được

1+ 4)<1

=> -3<1

1

Câu hỏi tương tự

Tim tham sô m để h ệ bât ph ươ ng tr ì nh sau c ó nghi ệ m:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG