Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cấp số cộng ( u n ​ ) có u 1 ​ = 123 v a ˋ u 3 ​ − u 15 ​ = 84 .Số hạng u 17 có giá trị là:

Cấp số cộng  có . Số hạng u17 có giá trị là:
 

  1. 11

  2. 4

  3. 23

  4. 242

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Công thức tổng quát của CSC có số hạng đầu là u 1 và công sai d: u n ​ = u 1 ​ + ( n − 1 ) d Cách giải: Gọi công sai của CSC là d. Theo đề bài ta có: { u 1 ​ = 123 u 3 ​ − u 15 ​ = 84 ​ ⇒ u 1 ​ + 2 d − u 1 ​ − 14 d = 84 ⇔ d = − 7 ⇒ u 17 ​ = u 1 ​ + 16 d = 123 − 16.7 = 11

Đáp án A

Phương pháp:
Công thức tổng quát của CSC có số hạng đầu là u1 và công sai d: 
Cách giải:
Gọi công sai của CSC là d.
Theo đề bài ta có:
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D'có đáy là hình chữ nhật, AB =a ; A D = a 3 ​ .Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABCD) trùng với giao điểm của AC; BD. Khoảng cách giữa A'B; B'C

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG