Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cấp số cộng ( u n ​ ) có u 1 ​ = 123 v a ˋ u 3 ​ − u 15 ​ = 84 .Số hạng u 17 có giá trị là:

Cấp số cộng  có . Số hạng u17 có giá trị là:
 

  1. 11

  2. 4

  3. 23

  4. 242

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Công thức tổng quát của CSC có số hạng đầu là u 1 và công sai d: u n ​ = u 1 ​ + ( n − 1 ) d Cách giải: Gọi công sai của CSC là d. Theo đề bài ta có: { u 1 ​ = 123 u 3 ​ − u 15 ​ = 84 ​ ⇒ u 1 ​ + 2 d − u 1 ​ − 14 d = 84 ⇔ d = − 7 ⇒ u 17 ​ = u 1 ​ + 16 d = 123 − 16.7 = 11

Đáp án A

Phương pháp:
Công thức tổng quát của CSC có số hạng đầu là u1 và công sai d: 
Cách giải:
Gọi công sai của CSC là d.
Theo đề bài ta có:
 

1

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng 64 m 2 . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG