Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: có một hàm số là nguyên hàm của hàm số còn lại? A. B. C. D.

Cặp hàm số nào sau đây có tính chất: có một hàm số là nguyên hàm của hàm số còn lại?

A. f left parenthesis x right parenthesis equals sin 2 x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals cos squared x..

B. f left parenthesis x right parenthesis equals sin 2 x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals sin squared x..

C. f left parenthesis x right parenthesis equals tan squared x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator cos squared x squared end fraction..

D. f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of negative x end exponent..

  1.  f left parenthesis x right parenthesis equals sin 2 x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals cos squared x..

  2. f left parenthesis x right parenthesis equals sin 2 x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals sin squared x..

  3. f left parenthesis x right parenthesis equals tan squared x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator cos squared x squared end fraction..

  4. f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of negative x end exponent..

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. Ta có

Đáp án đúng B. f left parenthesis x right parenthesis equals sin 2 x comma space g left parenthesis x right parenthesis equals sin squared x..

Ta có

integral sin 2 x d x equals negative 1 half cos 2 x plus C equals sin squared x minus 1 half plus C

1

Câu hỏi tương tự

Tính .Chọn kết quả ĐÚNG? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG