Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cặp bất phương trình tương đương là

Cặp bất phương trình tương đương là

R. Roboteacher21

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x − 1 ​ ≥ x ( Đ K X Đ : x − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 ) ⇔ x − 1 ​ − x ≥ 0 V ı ˋ x − 1 ​ ≥ 0 đ ể x − 1 ​ − x ≥ 0 t h ı ˋ x ≤ 0 Đ o ^ ˊ i c hi e ^ ˊ u v ớ i đ i e ^ ˋ u ki ệ n v ậ y b a ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh v o ^ n g hi ệ m . ( 2 x + 1 ) x − 1 ​ ≥ x ( 2 x + 1 ) ⇔ x − 1 ​ ≥ x x − 1 ​ ≥ x ( Đ K X Đ : x − 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1 ) ⇔ x − 1 ​ − x ≥ 0 V ı ˋ x − 1 ​ ≥ 0 đ ể x − 1 ​ − x ≥ 0 t h ı ˋ x ≤ 0 Đ o ^ ˊ i c hi e ^ ˊ u v ớ i đ i e ^ ˋ u ki ệ n v ậ y b a ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh v o ^ n g hi ệ m . x − 1 ​ ≥ x v a ˋ ( 2 x + 1 ) x − 1 ​ ≥ x ( 2 x + 1 ) ⇔ x − 1 ​ ≥ x là cặp bất phương trình tương đương vì cùng tập nghiệm x ∈ ∅ .

 là cặp bất phương trình tương đương vì cùng tập nghiệm .

 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định m để với mọi x ta có − 1 ≤ 2 x 2 − 3 x + 2 x 2 + 5 x + m ​ < 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG