Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cường độ một trận động đất được cho bởi công thức , với là biên độ rung chấn tối đa và là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ đo được 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản?

Cường độ một trận động đất được cho bởi công thức  , với  là biên độ rung chấn tối đa và  là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ đo được 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản?

  1. 100 lần.

  2.  lần.

  3. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="18px"><mn>1000</mn></mstyle></math> lần.

  4.  lần.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhận thấy ở San Francisco trận động đất có cường độ là: . Ở Nhật Bản, trận động đất có cường độ là: . Khi đó Vậy có thể nói rằng trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp 100 lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản .

Nhận thấy ở San Francisco trận động đất có cường độ là:

.

Ở Nhật Bản, trận động đất có cường độ là:

.

Khi đó

 

Vậy có thể nói rằng trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp 100 lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản.

8

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm thực của phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG