Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cộng các phân thức:

 Cộng các phân thức: 

a. space fraction numerator 1 over denominator x squared minus x end fraction plus fraction numerator 3 over denominator x squared minus 1 end fraction b. space fraction numerator 1 over denominator open parentheses a minus b close parentheses open parentheses b minus c close parentheses end fraction plus fraction numerator 1 over denominator open parentheses b minus c close parentheses open parentheses c minus a close parentheses end fraction plus fraction numerator 1 over denominator open parentheses c minus a close parentheses open parentheses a minus b close parentheses end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG