Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào của gia tốc trong giai đoạn sau là đúng? (chọn chiều dương trục Ox hướng xuống dưới.) A.0,5 B.- 0,5 C.1 D.-1 E.- 2 .

Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào của gia tốc trong giai đoạn sau là đúng?

(chọn chiều dương trục Ox hướng xuống dưới.)
A.0,5undefined      

B.- 0,5undefined 

C.1undefined

D.-1undefined      

E.- 2undefined.

 1. 0,5undefined      

   

 2. - 0,5undefined 

   

 3. 1undefined

   

 4. -1undefined      

   

 5. - 2undefined.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu D đúng. Ta có hay Suy ra

Câu D đúng. Ta có negative v squared equals 2 a apostrophe s apostrophe
hay negative 100 equals 2 a apostrophe.50
Suy ra a apostrophe equals negative 1 m divided by s squared 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5h. Biết 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h và 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h.Tính tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuy...

59

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG