Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có một vật thể là hình tròn xoay có dạng giống như một cái ly như hình vẽ dưới đây Người ta đo được đường kính của miệng ly là 4cm và chiều cao là 6cm. Biết rằng thiết diện của chiếc ly cắt bởi mặt phẳng đối xứng là một paradol. Tính thể tích của vật thể đã cho.

Có một vật thể là hình tròn xoay có dạng giống như một cái ly như hình vẽ dưới đây

Người ta đo được đường kính của miệng ly là 4cm và chiều cao là 6cm. Biết rằng thiết diện của chiếc ly cắt bởi mặt phẳng đối xứng là một paradol. Tính thể tích của vật thể đã cho.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn gốc tọa độ 0 trùng với đỉnh I của parabol (P). Vì parabol (P) đi qua các điểm A(-2;6), B(2;6) và I(0;0) nên parabol (P) có phương trình y = 2 3 ​ x 2 . Ta có y = 2 3 ​ x 2 ⇔ x 2 = 3 2 ​ y . Thể tích V bằng thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: x = 3 2 y ​ ​ ; x = 0 ; y = 0 ; y = 6 q u anh t r ụ c O y . Khi đó thể tích của vật thể đã cho là V= π ∫ 0 6 ​ ( 3 2 ​ y ) dy = 12 π ( cm 3 ) .

Chọn gốc tọa độ 0 trùng với đỉnh I của parabol (P).

Vì parabol (P) đi qua các điểm A(-2;6), B(2;6) và I(0;0) nên parabol (P) có phương trình 

Ta có 

Thể tích V bằng thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường: 

Khi đó thể tích của vật thể đã cho là V=

1

Câu hỏi tương tự

Vòm cửa lớn của trường Đại Học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh có dạng hình Parabol. Người ta định lắp cửa kính cho vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa này. Hãy tính diện tíc...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG