Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có một tập bài kiểm tra gồm 45 bài được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số bài đạt điểm giỏi bằng tổng số bài kiểm tra. Số bài đạt điểm khá bằng90%90%số bài còn lại. a) Tính số bài trung bình. b) Tính tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra.

Có một tập bài kiểm tra gồm 45 bài được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số bài đạt điểm giỏi bằng 1 third tổng số bài kiểm tra. Số bài đạt điểm khá bằng 90%90% số bài còn lại.

a) Tính số bài trung bình.

b) Tính tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Muốn tìm của một sốbbcho trước, ta tínhb. (m,n∈N,n≠0) Lời giải chi tiết: a) Số bài kiểm tra đạt loại giỏi là: (bài) Số bài còn lại là:45−15=30 (bài) Số bài đạt điểm khá là: (bài) Số bài đạt điểm trung bình là:30 - 27 = 3 (bài) b) Tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra là: ≈6.7% Đáp số: a)33bài b)6,7%

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Muốn tìm m over n của một số bb cho trước, ta tính b. m over n (m,n∈N,n≠0)

Lời giải chi tiết:

a) Số bài kiểm tra đạt loại giỏi là: 1 third cross times 45 equals 45 over 3 equals 15 (bài)

Số bài còn lại là: 45−15=30 (bài)

Số bài đạt điểm khá là : 90 percent sign cross times 30 equals 90 over 100 cross times 30 equals 27(bài)

Số bài đạt điểm trung bình là :  30 - 27 = 3 (bài)

b) Tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra là : 3 over 45 cross times 100≈6.7%

Đáp số : a) 33 bài     b) 6,7% 

7

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứaOxOx, vẽ hai tiaOy vàOz sao cho , khi đó A. TiaOy là phân giác của gócxOz B. TiaOz là phân giác của gócyOx C. TiaOx là phân giác của gócyOz D. TiaOylà ph...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG