Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có một phương trình bậc hai mà hai nghiệm số là: 10 − 72 ​ 1 ​ , 10 + 6 2 ​ 1 ​ . Đó là phương trình:

Có một phương trình bậc hai mà hai nghiệm số là: . Đó là phương trình: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 28 x 2 − 20 x + 1 = 0

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Với n  = ± 1 , phương trình n − 1 x − 1 ​ + n 4 − 1 2 n 2 ( 1 − x ) ​ = 1 − n 4 2 x − 1 ​ − 1 + n 1 − x ​ có nghiệm là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG