Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có hay không số tự nhiên n sao cho 3 n + 1 ⋮ 1 0 1993

Có hay không số tự nhiên n sao cho 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử tồn tại n tự nhiên sao cho 3 n + 1 ⋮ 1 0 1993 Xét hai trường hợp: a. Nếu n chẵn: Đặt n = 2k Ta có 3 n + 1 = 9 k + 1 ≡ 2 (mod8). Do đó 3 n +1 /4. Điều này là vô lý b. Nếu n lẻ: Đặt n = 2k + 1 Ta có: 3 n + 1 = 9 k + 1 ≡ 4 (mod 8). Do đó 3 n + 1/ 8. Điều này cũng là vô lý Vậy ∄ n ∈ N s a o c h o 3 n + 1 ⋮ 1 0 1993 Ta có

Giả sử tồn tại n tự nhiên sao cho 

Xét hai trường hợp:

a. Nếu n chẵn: Đặt n = 2k

Ta có  (mod8). Do đó 3n +1 /4. Điều này là vô lý

b. Nếu n lẻ: Đặt n = 2k + 1

Ta có:  (mod 8). Do đó 3n + 1/ 8. Điều này cũng là vô lý

Vậy 

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị (P) của hàm số y = 2 1 ​ x 2 và đường thẳng (D): y = − 2 1 ​ x + 1 Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG