Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C ó hai h ộ p đự ng vi ê n bi, h ộ p th ứ nh ấ t ch ứ a 6 vi ê n bi m à u đó v à 5 vi ê n bi m à u đ en, h ộ p th ứ hai ch ứ a 5 vi ê n bi m à u đỏ v à 6 vi ê n bi m à u đ en. Ch ọ n m ỗ i h ộ p m ộ t vi ê n bi. T í nh x á c su ấ t để hai vi ê n bi đượ c ch ọ n kh á c m à u. Bi ế t c á c vi ê n bi c ó k í ch th ướ c kh á c nhau.

Có hai hp đựng viên bi, hp th nht cha 6 viên bi màu đó và 5 viên bi màu đen, hp th hai cha 5 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu đen. Chn mi hp mt viên bi. Tính xác sut để hai viên bi được chn khác màu. Biết các viên bi có kích thước khác nhau.

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ph é p th ử T : "Ch ọ n ng ẩ u nhi ê n m ổ i h ộ p m ộ t vi ê n bi " n ( Ω ) = C 11 1 ​ ⋅ C 11 1 ​ = 121 Bi ế n c ố A : "Ch ọ n m ỗ i h ộ p m ộ t vi ê n bi kh á c m à u" TH1: Ch ọ n vi ê n đó ở h ộ p th ứ nh ấ t v à vi ê n đ en ở h ộ p th ứ 2: C 6 1 ​ ⋅ C 6 1 ​ = 36 TH2: Ch ọ n vi ê n đ en ở h ộ p th ứ nh ấ t v à vi ê n đỏ ở h ộ p th ứ 2: 2 : C 5 1 ​ C 5 1 ​ = 25

Phép th T :

"Chn ngu nhiên mi hp mt viên bi "

Biến c A :

"Chn mi hp mt viên bi khác màu"
TH1: Chn viên đó hp th nht và

viên đen hp th 2:
TH2: Chn viên đen hp th nht và

viên đỏ hp th 2:  

n left parenthesis A right parenthesis equals 36 plus 25 equals 61 not stretchy rightwards double arrow P left parenthesis A right parenthesis equals fraction numerator n left parenthesis straight A right parenthesis over denominator n left parenthesis straight capital omega right parenthesis end fraction equals 61 over 121

1

Câu hỏi tương tự

Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của trường phổ thông trung học Hoàng Quốc Việt có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thà...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG