Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có hai hộp, mỗi hộp chứa năm tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Xác suất để tổng các số ghi trên batấm thẻ rút ra bằng 6 là:

Có hai hộp, mỗi hộp chứa năm tấm thẻ đánh số từ 1 đến 5. Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ. Xác suất để tổng các số ghi trên ba tấm thẻ rút ra bằng 6 là:

  1. 0,99

  2. 0,95

  3. 0,98

  4. 0,96

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.0,96

ĐÁP ÁN D. 0,96 

2

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh từ 20 học sinh?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG