Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có hai hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ khác nhau và 7 bút chì màu xanh khác nhau. Hộp thứ hai có 8 bút chì màu đỏ khác nhau và 4 bút chì màu xanh khác nhau. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có một cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

Có hai hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ khác nhau và 7 bút chì màu xanh khác nhau. Hộp thứ hai có 8 bút chì màu đỏ khác nhau và 4 bút chì màu xanh khác nhau. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có một cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Xác suất để có một cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là: 12 5 ​ . 12 4 ​ + 12 7 ​ . 12 8 ​ = 36 19 ​

Chọn B

Xác suất để có một cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

2

Câu hỏi tương tự

Từ một hộp chứa 16 cái thẻ đánh số từ 1 đến 16 . Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để được 3 thẻ đều là số lẻ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG