Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Các nghiệm nguyên của bất phương trình: x 4 − 4 x 3 − x + 4 < 0 là:

Các nghiệm nguyên của bất phương trình:  là: 

  1. x = 2 và x = 3

  2. x = 1 và x = 4

  3. x = - 2 và x = - 3

  4. x = - 1 và x = - 4 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.x = 2 và x = 3

ĐÁP ÁN A. x = 2 và x = 3

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình: m x 2 − 4 x + 3 m + 1 > 0 , nghiệm đúng ∀ x > 0 khi giá trị của tham số m là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG