Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Các đường cong nào sau đây có tâm đối xứng? I. ( C ) ; y = a x 3 + b x 2 + c x + d , a  = 0 II. ( H ) : y = b ′ x + c ′ a x 2 + b x + c ​ , b ′  = 0 ; III. ( a ) : y = cos x .

Các đường cong nào sau đây có tâm đối xứng?

I. 

II. 

III. .

  1. Chỉ I

  2. I và II

  3. Chỉ III

  4. Cả I, II và III.

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I. ( C ) : y = a x 3 + b x 2 + c x + d , a  = 0 , có tâm đối xứng là điểm uốn. II. ( H ) : y = b ′ x + c ′ a x 2 + b x + c ​ , b ′  = 0 , có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên. III. Đường ( α ) : y = cos x không có tâm đối xứng trên R. Chọn B.

I. , có tâm đối xứng là điểm uốn.

II. , có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.

III. Đường  không có tâm đối xứng trên R.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình bình hành ABCD tâm I có đường chéo AC cố định; đỉnh B di động trên đường tròn (C) tâm A bán kính R. Vẽ hình bình hành ACMD. Tìm tập hợp các điểm M.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG