Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu tập hợp từ hai phần tử trở lên, biết rằng mỗi tập như thế chứa các số nguyên dương liên tiếp có tổng bằng 100?

Có bao nhiêu tập hợp từ hai phần tử trở lên, biết rằng mỗi tập như thế chứa các số nguyên dương liên tiếp có tổng bằng 100?
  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. Vô số 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 2 Ta giả sử trong một tập hợp có phần tử. Khi đó ta có Vậy có tập hợp thỏa mãn bài toán.

ĐÁP ÁN B. 2

Ta giả sử trong một tập hợp có phần tử. Khi đó ta có
Vậy có tập hợp thỏa mãn bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khai triển ( x 3 x ​ + x − 15 28 ​ ) n Biết rằng: C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 1) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên. 2) Tìm số hạng thứ x 16 của khai triển. 3) Tìm số h...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG