Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu từ gồm 2 hoặc 3 mẫu kí tự khác nhau được thành lập từ 6 mẫu của từ “FRIEND” (các từ này có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa)? Đáp số của bài toán là:

Có bao nhiêu từ gồm 2 hoặc 3 mẫu kí tự khác nhau được thành lập từ 6 mẫu của từ “FRIEND”
(các từ này có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa)? Đáp số của bài toán là:
  1. 720

  2. 270

  3. 150

  4. Kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 150 ​​​​​​​

ĐÁP ÁN A. 150 

​​​​​​​

1

Câu hỏi tương tự

Xét tập hợp A gồm các số tự nhiên có ba chữ số lập thành từ các chữ số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . Chọn ngẫu nhiên một phần tử của A. Tính xác suất để phần tử đó là một số chẵn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG