Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau, nhỏ hơn 10000 tạo thành từ 5 chữ số 0,1, 2, 3, 4?

Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau, nhỏ hơn 10000 tạo thành từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4?

R. Robo.Ctvx38

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số có1 chữ số: Có 5 số (0, 1, 2, 3, 4). Số có 2 chữ số(dạng ab ): Số có hàng chục khác 0 có 4.5 = 20 số. Số có 3 chữ số(dạng abc ):Số có hàng trăm khác 0 có 4.5.5 = 1U0 số. Số có 4 chữ số(dạng abcd ): Số có hàng nghìn khác 0 có 4.5.5.5 = 500 số. Không thể có số có hơn 4 chữ số nhỏ hơn 10000. Vậy có 5 + 20 + 100 + 500 = 625 số.

Số có 1 chữ số: Có 5 số (0, 1, 2, 3, 4).

Số có 2 chữ số(dạng ): Số có hàng chục khác 0 có 4.5 = 20 số.

Số có 3 chữ số(dạng ):Số có hàng trăm khác 0 có 4.5.5 = 1U0 số.

Số có 4 chữ số(dạng ): Số có hàng nghìn khác 0 có 4.5.5.5 = 500 số.

Không thể có số có hơn 4 chữ số nhỏ hơn 10000. Vậy có 5 + 20 + 100 + 500 = 625 số.

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình sau: 2 C x + 1 2 ​ + 3 A x 2 ​ < 30

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG