Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  1. 720 số

  2. 90 số

  3. 20 số

  4. 120 số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số cần tìm là ab c . Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được số các tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau là (số).

Gọi số cần tìm là .
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được số các tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau là large A subscript 6 superscript 3 equals 120 (số).

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số với là tham số thực. Với giá trị nào của tham số thì thỏa mãn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG