Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C ó bao nhi ê u s ố ph ứ c z th ỏ a m ã n | z |=6 v à ph ẩ n ả o c ủ a z b ằ ng 2 ?

Có bao nhiêu s phc z tha mãn |z|=6 và phn o ca z bng 2 ?

 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ì ph ầ n ả o c ủ a z b ằ ng 2 n ê n z = a +2 i . Ta c ó : V ậ y c ó hai s ố ph ứ c th ỏ a m ã n để b à i l à Ch ọ n (C) .

Vì phn o ca z bng 2 nên z=a+2i.
Ta cóvertical line z vertical line equals 6 not stretchy left right double arrow square root of a squared plus 2 squared end root equals 6 not stretchy left right double arrow a squared plus 4 equals 36 not stretchy left right double arrow a squared equals 32 not stretchy left right double arrow a equals plus-or-minus 4 square root of 2
Vy có hai s phc tha mãn để bài là straight z equals plus-or-minus 4 square root of 2 plus 2 straight i not stretchy rightwards double arrow Chn (C).

1

Câu hỏi tương tự

Cho s ố ph ứ c z th ỏ a m ã n . T ì m m ôđ un c ủ a s ố ph ứ c .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG