Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số phức z có phần thực bằng 2 và |z+1−2i|=3 ?

Có bao nhiêu số phức z có phần thực bằng 2 và |z+1−2i|=3 ?

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có z=2+xi => |z+1−2i|= ∣ 2 + x i + 1 − z i ∣ = ∣ 3 + ( x − 1 ) i ∣ = 3 <=> 3 2 + ( x + 2 ) 2 =9 <=> ( x + 2 ) 2 =0 => x= -2

Có z=2+xi

=> |z+1−2i|= 

= 3

<=> =9 

<=> =0 

=> x= -2 

1

Câu hỏi tương tự

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG