Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên z thỏa mãn a)(z−1)(z+12)<0(z−1)(z+12)<0; b)(z−12)(−z−1)>0.

Có bao nhiêu số nguyên z thỏa mãn

a) (z−1)(z+12)<0(z−1)(z+12)<0 ;                        

b) (z−12)(−z−1)>0. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Tích nhỏ hơn 0 khi 2 số trái dấu b)Tích hai số lớn hơn 0 khi 2 số cùng dấu Lời giải chi tiết: a) Trường hợp 1: Trường hợp 2 b.

Phương pháp giải:

a) Tích nhỏ hơn 0 khi 2 số trái dấu

b)Tích hai số lớn hơn 0 khi 2 số cùng dấu

Lời giải chi tiết:

a) Trường hợp 1:

equals greater than open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell z minus 1 greater than 0 space end cell row cell z plus 12 less than 0 end cell end table close equals greater than open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell z greater than 1 space end cell row cell z less than negative 12 end cell end table close space left parenthesis space v ô space l ý right parenthesis space 

Trường hợp 2

equals greater than space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell z minus 1 less than 0 end cell row cell z plus 12 greater than 0 end cell end table equals greater than open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell z less than 1 end cell row cell z greater than negative 12 end cell end table close close equals greater than z element of open curly brackets negative 11 semicolon minus 10 comma... negative 1 comma 0 close curly brackets 

b. z element of open curly brackets 0 comma 1 comma 2 comma...11 close curly brackets 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ax lấy đoạn thẳng AB = 12cm và M nằm giữa hai điểm A và B. Biết AM – MB = 6cm. a) Tính AM và MB. b) Trên tia đối của MB lấy điểm N sao cho M là trung điểm NB. Tính độ dài đoạn AN. c)...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG