Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn ( x 2 − 99 x − 100 ) . ln ( x − 1 ) < 0

Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn 

  1. 96

  2. 97

  3. 95

  4. 94

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B ĐKXĐ: x > 1 Ta có: x 2 − 99 x − 100 = 0 ⇔ [ x = − 1 x = 100 ​ ln ( x − 1 ) ≥ 0 ⇔ x − 1 ≥ 1 ⇔ x ≥ 2 BXD: Từ bảng xét dấu suy ra nghiệm của BPT là: 2 < x < 100 Mà x ∈ Z nên 3 ≤≤ 99 ⇒ vậy có tất cả 99 + 2 = 97 số nguyên x thỏa mãn đề bài.

Chọn B

ĐKXĐ: 

Ta có:

BXD:

Từ bảng xét dấu suy ra nghiệm của BPT là: 

Mà  nên 

vậy có tất cả  số nguyên x thỏa mãn đề bài.

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) x á c đị nh,li ê n tụctr ê n R v à c ó b ả ng bi ế n thi ê n nh ư sau H à m s ố đã cho đạ t c ự c tiểu t ạ i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG