Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn log subscript 3 invisible function application left parenthesis x plus y right parenthesis equals log subscript 4 invisible function application open parentheses x squared plus y squared close parentheses space ?

  1. 3

  2. 2

  3. 1

  4. Vô số

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Điều kiện : x + y > 0 ; x 2 + y 2 > 0 Đặt Ta có ( 1 ) Vì Thế thì x 2 + y 2 = 4 t ≤ 4 l o g 9 ​ 2 ≈ 3 , 27 vì x nguyên vậy nên x 2 ∈ { 0 ; 1 } Với Với x hệ này có nghiệm Với Đặt f ( t ) = 9 t + 2. 3 t − 4 ′ + 2 , ta có Với Với Vậy phương trình ( ∗ ) vô nghiệm Kết luận: Vậy x ∈ { 0 ; 1 }

Chọn B

Điều kiện : 

Đặt t equals log subscript 3 invisible function application left parenthesis x plus y right parenthesis equals log subscript 4 invisible function application open parentheses x squared plus y squared close parentheses space of 1em

Ta có open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x plus y equals 3 to the power of t end cell row cell x squared plus y squared equals 4 to the power of t end cell end table close 

Vì left parenthesis x plus y right parenthesis squared less or equal than 2 open parentheses x squared plus y squared close parentheses not stretchy rightwards double arrow open parentheses 3 to the power of t close parentheses squared less or equal than 2.4 to the power of t not stretchy rightwards double arrow t less or equal than log subscript 9 over 4 end subscript invisible function application 2

Thế thì  vì x nguyên vậy nên 

 Vớix equals 0 comma t a space c ó space h ệ space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y equals 3 to the power of t end cell row cell y squared equals 4 to the power of r end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell t equals 0 end cell row cell y equals 1 end cell end table close close

Với xequals 1 comma space t a space c ó space h ệ space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y equals 3 to the power of t minus 1 end cell row cell y squared equals 4 to the power of t minus 1 end cell end table closehệ này có nghiệm open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell t equals 0 end cell row cell y equals 0 end cell end table close

Với

 x equals negative 1 comma space t a space c ó space h ệ space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y equals 3 to the power of t plus 1 end cell row cell y squared equals 4 to the power of t minus 1 end cell end table close. space T a space c ó space p h ơ n g space t r ì n h space open parentheses 3 to the power of t plus 1 close parentheses squared equals 4 to the power of t minus 1 not stretchy left right double arrow 9 to the power of t plus 2.3 to the power of t minus 4 to the power of l plus 2 equals 0 left parenthesis ∗ right parenthesis

Đặt , ta có 

Với t greater or equal than 0 not stretchy rightwards double arrow 9 to the power of straight prime greater or equal than 4 to the power of straight prime not stretchy rightwards double arrow f left parenthesis t right parenthesis greater than 0

Với t less than 0 not stretchy rightwards double arrow 4 to the power of t less than 2 not stretchy rightwards double arrow f left parenthesis t right parenthesis greater than 0

Vậy phương trình  vô nghiệm
Kết luận: Vậy 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = ∣ x ∣ 3 − ( 2 m − 1 ) x 2 + ( m − 1 ) ∣ x ∣ − 2 có đúng ba điểm cực trị.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG