Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên a ∈ ( − 2019 ; 2019 ) để phương trình ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ = x + a có hai nghiệm phân biệt?

Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt?
 

  1. 0

  2. 2022

  3. 2014

  4. 2015

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình : ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ = x + a ⇔ ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ − x = a Đặt hàm số f ( x ) = ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ − x có tập xác định D = ( − 5 ; − 4 ) ∪ ( − 4 ; 0 ) ∪ ( 0 ; ∞ ) Ta có: ⇒ f ( x ) nghịch biến trên các khoảng của tập xác định Các giới hạn : Bảng biến thiên : Phương trình f ( x ) = a có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi a ≥ 5 − 242 243 ​ Do { a ∈ R a ∈ ( − 2019 ; 2019 ) ​ ⇔ { a ∈ R a ∈ [ 4 ; 2018 ] ​ . Vậy có 2018 − 4 + 1 = 2015 giá trị của .

Phương trình :

Đặt hàm số  có tập xác định

Ta có :

 nghịch biến trên các khoảng của tập xác định

Các giới hạn :

Bảng biến thiên :

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Do .

Vậy có  giá trị của .

1

Câu hỏi tương tự

Cho a > 0 , b > 0 thỏa mãn Giá trị của a + 2 b bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG