Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên a ∈ ( − 2019 ; 2019 ) để phương trình ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ = x + a có hai nghiệm phân biệt?

Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình  có hai
nghiệm phân biệt?
 

  1. 0

  2. 2022

  3. 2014

  4. 2015

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương trình ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ = x + a ⇔ ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ − x = a Đặt hàm số f ( x ) = ln ( x + 5 ) 1 ​ + 3 x − 1 1 ​ − x có tập xác định D = ( − 5 ; − 4 ) ∪ ( − 4 ; 0 ) ∪ ( 0 ; ∞ ) Ta có f ′ ( x ) = ( x + 5 ) ln 2 ( x + 5 ) − 1 ​ − ( 3 x − 1 ) 2 3 x ln 3 ​ − 1 < 0 => f(x)nghịch biến trên các khoảng của tập xác định Các giới hạn x → − 5 + lim ​ f ( x ) = 3 − 5 − 1 1 ​ + 5 = 5 − 242 243 ​ ; x → − 4 − lim ​ f ( x ) = − ∞ ; x → − 4 + lim ​ f ( x ) = + ∞ ; x → 0 − lim ​ f ( x ) = − ∞ ; x → 0 + lim ​ f ( x ) = + ∞ ; x → + ∞ lim ​ f ( x ) = − ∞ Bảng biến thiên Phương trình f ( x ) = a có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi a ≥ 5 − 242 243 ​ Do { a ∈ Z a ∈ ( − 2019 ; 2019 ) ​ ⇒ { a ∈ Z a ∈ [ 4 ; 2018 ] ​ . Vậy có 2018-4+1=2015 giá trị của a

Đáp án D

Phương trình 

Đặt hàm số  có tập xác định 

Ta có 

=> f(x) nghịch biến trên các khoảng của tập xác định

Các giới hạn 

Bảng biến thiên 

Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 

Do .

Vậy có 2018-4+1=2015 giá trị của a

1

Câu hỏi tương tự

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số y = x a ; y = x b ; y = x c trên miền ( 0 ; + ∞ ) .Hỏi trong các số a, b, csố nào nhận giá trị trong khoảng ( 0 ; 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG