Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên m để tồn tại hai số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện ∣ z − m + ( m − 1 ) i ∣ = 2 và ∣ z ∣ = 5

Có bao nhiêu số nguyên m để tồn tại hai số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện  và 
 

  1. 2

  2. 5

  3. 3

  4. 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi số phức Phương trình (1) là đường tròn có I 1 ​ ( m ; − m + 1 ) : R 1 ​ = 2 Phương trình (2) là đường tròn có I 2 ​ ( 0 ; 0 ) : R 1 ​ = 5 .Hệ phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi ( C 1 ​ ) ; ( C 2 ​ ) cắt nhau. ⇒ m ∈ { ± 4 ; ± 3 ; − 2 ; 5 } Vậy, có 6 số nguyên thỏa mãn.

Đáp án D

Gọi số phức 

Phương trình (1) là đường tròn có 
Phương trình (2) là đường tròn có . Hệ phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi  cắt nhau.


Vậy, có 6 số nguyên thỏa mãn. 
 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG