Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình x + 3 = m e x có 2 nghiệm phân biệt?

Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt?
 

  1. 7

  2. 6

  3. 5

  4. Vô số

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có: x + 3 = m e x ⇔ m e x − x − 3 = 0 Đặt f ( x ) = m e x − x − 3 ⇒ f ′ ( x ) = m e x − 1 Nếu m ≤ 0 t h ı ˋ f ′ ( x ) < 0 ⇒ f ( x ) = 0 có tối đa một nghiệm. Ta xét với m > 0 , khi đ o ˊ f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = − ln m Bảng biến thiên Để phương trình x + 3 = m e x có 2 nghiệm phân biệt ln m − 2 < 0 ⇔ 0 < m < e 2 Từ đó suy ra m ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 }

Đáp án A

Ta có: 

Đặt 

Nếu  có tối đa một nghiệm.
Ta xét với 

Bảng biến thiên 

Để phương trình  có 2 nghiệm phân biệt 

Từ đó suy ra 
 

1

Câu hỏi tương tự

Số cạnh của một hình bát diện đều (như hình vẽ) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG