Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 10 4 nhưng không kể và 10 4 ?

Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 10nhưng không kể và 104?
  1. 170

  2. 250

  3. 123

  4. Kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Kết quả khác Ta có 10 4 =2 4 .5 4 . Do đó ta có số ước tự nhiên của 10 4 là (4+1).(4+1)=25 Không kể 1 và 10 4 nên số ước tự nhiên của10 4 là 23 ước.

ĐÁP ÁN D. Kết quả khác  

Ta có 104=24.54. Do đó ta có số ước tự nhiên của 10là (4+1).(4+1)=25
Không kể 1 và 10nên số ước tự nhiên của10là 23 ước.

2

Câu hỏi tương tự

Từ các số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi chữsố có 6 chữ số và thỏa mãn điều kiện : 6 chữ số của mỗi số là khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng ba ch...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG